49,139

จำนวนตัวอย่าง ณ วันที่ 4 ส.ค. 64

47,033

จำนวนตัวอย่าง ผ่านการจำแนกด้วย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

1,428

จำนวนชนิด
ไม่รวมชนิดใหม่ที่อยู่ในกระบวนการจำแนกนโยบายคุณภาพของ สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดย นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนอย่างสมดุลด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นคุณลักษณะของผลงานที่มีคุณภาพ ดังนี้

  • 1. ความถูกต้อง ความครบถ้วน
  • 2. ความรวดเร็ว และความตรงต่อเวลา
  • 3. ความเป็นเลิศ
  • 4. ความสอดคล้องต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • 5. ความถูกต้องตามหลักจริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
  • 6. ความเชื่อมโยงในองค์รวม

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand, NBT)

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ส่งเสริม สนับสนุน การเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติดำเนินการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพประเภทต่างๆ ได้แก่ พืช จุลินทรีย์ สัตว์ สารพันธุกรรม ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและข้อมูล อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ประชาคมวิจัย และสร้างพันธมิตรเพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศไทยและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง


บริการของ พิพิธภัณฑ์เห็ดรา

คลิ๊กสำหรับ สืบค้นข้อมูลตัวอย่างแห้ง Fungarium Info. link
1. บริการรับฝากและตรวจสอบคุณภาพตัวอย่าง

"บริการการรับฝากตัวอย่าง" ณ Fungarium ได้รับชื่อย่อย คือ BBH เป็นสถานที่รับฝากตัวอย่างในประเทศ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและสามารถออกหมายเลขตัวอย่างได้อย่างเป็นระบบ มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ มีหลักฐานทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างก่อนนำเข้า และตามระยะเวลาที่กำหนด ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานการให้บริการ จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ผู้ฝากสามารถยื่น "คำร้องขอฝากตัวอย่าง" กับพิพิธภัณฑ์ได้ดังลิงค์ด้านล่าง

** ตัวอย่างที่ฝากกับ BBH fungarium แล้วถือเป็นทรัพยากรของประเทศ นักวิจัยทุกท่านรวมถึงทั่วโลกมีสิทธิ์ในการเข้าถึงตัวอย่างเหล่านี้ผ่านการให้บริการยืมตัวอย่าง ซึ่งจะอนุญาตการเข้าถึงในรูปแบบเดียวคือ "เพื่องานวิชาการเท่านั้น"

หากผู้ฝากอยู่ในช่วงกำลังตีพิมพ์ผลงานต้องการให้ทางพิพิธภัณฑ์ ยังไม่เปิดเผยต้องแจ้งล่วงหน้า และสามารถปิดบังข้อมูลได้เพียง 1 ปีนับจากตัวอย่างได้รับการฝากเท่านั้น หลังจากนั้น พิพิธภัณฑ์มีสิทธิในการเปิดเผยตัวอย่างนั้นแก่สาธารณะชนเพื่อการพัฒนาของวงการวิชาการ

2. บริการให้ยืมและรับคืนตัวอย่าง

"บริการให้ยืมตัวอย่าง" เป็นบริการให้ยืมเพื่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเท่านั้น ปัจจุบัน BBH มีระบบการยืมและรับคืนตัวอย่าง พร้อมตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างในทุกขั้นตอนตรวจสอบกลับได้ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานการให้บริการ จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015

ผู้ยืมสามารถส่งเอกสารยืนความจำนง โดย download เอกสารคำร้องขอยืมตัวอย่าง พร้อม Material Transfer Agreement (MTA) กรอกข้อมูลที่ต้องการ และส่งหลักฐานไปยัง ผู้ช่วย ผู้จัดการดำเนินงานตรวจสอบว่าตัวอย่างพร้อมให้ยืมหรือไม่และส่งต่อให้ผู้จัดการอนุมัติเอกสารขอยืมตัวอย่าง นั้น

ประเภทขอตัวอย่างแบ่งออกเป็น

1. ตัวอย่างอ้างอิง หรือ Type specimen มีระยะเวลาการให้ยืม 3 เดือน

2. ตัวอย่าง Voucher specimen มีระยะเวลาการให้ยืม 1 ปี

  • ผู้ยืมสามารถขอขยายระยะเวลาในการยืมได้ 6 เดือน จากการยืมตัวอย่าง Voucher Specimen เท่านั้น โดยทำการยืนความจำนงให้กับ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์
  • ผู้ยืมต้องให้ข้อมูลกับพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติมเมื่อคืนตัวอย่าง เช่น ยืนยัน ชื่อทางอนุกรมวิธานของตัวอย่าง หรือ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยา พร้อมหลักฐานประกอบเช่น ข้อความสั้นๆ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นต้น

ดาวโหลด์เอกสาร

ขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการ

(F-NS-NBT-01)

ใบคำร้อง "ขอฝากตัวอย่าง"

(F-NS-NBT-02)

ใบคำร้อง "ขอยืมตัวอย่างและ MTA สำหรับ voucher specimen"

(F-NS-NBT-07)

ใบคำร้อง "ขอยืมตัวอย่างและ MTA สำหรับ type specimen"

(F-NS-NBT-08)

ใบคำร้อง "ขอคืนตัวอย่าง"

(F-NS-NBT-05)


ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา

ไบโอเทค สวทช. จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา หรือ “BIOTEC Bangkok Herbarium” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รับฝากและเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดราแบบแห้งในระยะยาว มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผู้ฝากสามารถตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างได้ง่าย รวมทั้งยังมีมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างจำนวนมากกว่า 40,000 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างเห็ดราจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ขึ้นทะเบียนและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังให้บริการรับฝากและยืมตัวอย่างเพื่อการวิจัยทั้งบุคคลภายในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

see more
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา

ประเทศไทยของเรามีความหลากหลายของจุลชีพจำพวกเห็ดรา และมีค้นพบตัวอย่างเห็ดราชนิดใหม่ของโลกปีละหลายชนิด การเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดราให้คงสภาพที่ดีที่สุด ให้ได้ระยะเวลายาวนานที่สุด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์ ไบโอเทค / สวทช. ได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา “BIOTEC Bangkok Herbarium” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รับฝาก และเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดราแบบแห้งในระยะยาว มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผู้ฝากสามารถตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างได้ง่าย รวมทั้งยังมีมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างจำนวนมากกว่า 40,000 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างเห็ดราจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ขึ้นทะเบียนและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังให้บริการรับฝาก และยืมตัวอย่างเพื่อการวิจัย ทั้งบุคคลภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

see more

ทีมงาน

ทีมงานพิพิธภัณฑ์เห็ดราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ภัณฑารักษ์ และ ผู้จัดการ

ผู้จัดการด้านคุณภาพ ดูแลครอบคลุมทั้งเรื่องคุณภาพด้านวิชาการ การบริหารจัดการและการให้บริการ

ภัณฑารักษ์ จะดูแลเรื่องวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นงานด้านอนุกรมวิธาน ด้านบัญชีรายการ การยืนยันชนิด เป็นต้น

ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ จะดูแลเรื่องการให้บริการทุกด้านของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพตัวอย่าง ตรวจเช็คคุณภาพตัวอย่างตามระยะเวลาที่กำหนด ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น

wrapkit
นางสาวธิติยา บุญประเทือง
หัวหน้ากลุ่มงาน และ ผู้จัดการคุณภาพ (QC Manager)
wrapkit
นายคมสิทธิ์ วิศิษฐ์รัศมีวงศ์
ภัณฑารักษ์
wrapkit
นางสาวทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ
ผู้จัดการ
wrapkit
นางสาวมณีรัตน์ พบความสุข
ผู้ช่วยผู้จัดการ
wrapkit
นางสาวสกาวกาญ อนาผล
ผู้ช่วยผู้จัดการ